תקנון

השימוש ב Homelet חשמל שלום (להלן “האתר”) (ע.מ 065575417),
ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או התיבה “אני מסכים לתקנון האתר” פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר.
מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר,
וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.
רציפות, זמינות ואמינות השירות
מפעילי האתר, Homelet חשמל שלום- יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו. לידיעתכם, קיים תיעוד כתובות IP מלא של הנרשמים באתר, והמבצעים פעולות אלה ואחרות.
למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.
מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות , משתמש שלא ירצה לקבל הודעות דואר חייב להסיר את עצמו מהרשימה ( ראה הסר דיוור ) ,כל צורה אחרת של בקשה לא תתקבל .מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע”י צד ג’ למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
התחייבויות המשתמש
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו”ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
הפצת “דואר-זבל” (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .
המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג’ כלשהן, על ידי המשתמש.
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.
השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע”מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים,משתמש אשר לא ירצה בזה יוכל להסיר את עצמו מרשימת הדואר האלקטרוני .
הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטאטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (SMS).שירות זה ניתן באופן זמני ללא תשלום לרוכשים מוצר במכירה פומביות ובעלות של שקל חדש אחד בלבד ללקוחות הרוכשים מוצר במכירה רגילה לאחר אישורם לתשלום זה.
תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.
במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.
פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו’…
האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת Homelet חשמל שלום באתר זה בלבד.
כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג , באחריות הספק בלבד.

אחריות
האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד.
מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות .

דמי משלוח
דמי משלוח מתומחרים לפי מחירון דואר שליחים או חברת שליחויות אחרת.
מוצר במשקל 0-1 ק”ג (כולל משקל האריזה) – 28 ש”ח
מוצר במשקל 15-1 ק”ג (כולל משקל האריזה) – 35 ש”ח
מוצר במשקל 15-25 ק”ג (כולל משקל האריזה) – 48 ש”ח
מוצר במשקל 35-25 ק”ג (כולל משקל האריזה) – 64 ש”ח
מוצר במשקל מעל 35 ק”ג (כולל משקל האריזה) – 120 ש”ח

דמי המשלוח תקפים למוצרים הנשלחים מהלקוח למחסן חזרה, במידה ובחר הלקוח לשלוח המוצר עם שירות השליחים אותו מפעילה Homelet חשמל שלום.
ו/או במקרה של ביטול עסקה (עלות זו הינה עלות המשלוח אל הלקוח אם לא שילם אחרת גם אם צוין כי המשלוח חינם בתוך מחיר ההזמנה)

ביטול עסקה
הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס פנייה ממוחשב, שיחת טלפון עם מוקד השירות, הודעה בכתב, או הודעת פקס .
זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.
דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.
דמי הביטול יהיו בערך של 5% או 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.
ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך.
המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזה המקורית.
לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן,
מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים מדפסת איננה מוצר פסיד.

לתשומת לבכם:
עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר,
תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים או ולאחר שנוסו שלושה ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים:
דוא”ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל.

ניתן תמיד להיעזר ב”תיק הלקוח” בפרטי הזמנה יצוין סטטוס הזמנה, כולל סטטוס הושארה הודעה, לאחר ניסיון אימות פרטים.
מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם , במכירות רגילות, פומביות וקבוצתיות לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן

עדכוני מחירים
מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה. Homelet חשמל שלום מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל homeleterez@gmail.com, או לטלפון 03-5030054

המחירים באתר
במכירות קבוצתיות, ו/או במכירות רגילות הינם סופיים, כוללים מע”מ.
ואינם כוללים תוספות צבעים, חווטים (למשל צינור חיבור כיריים לגז) ו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק.
מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד בהתאם לרשום בכל מוצר ומוצר.

דמי משלוח
יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר. (המוצר או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר) מחיר דמי המשלוח הוא
תוצר סופי של מספר פרמטרים, ואינו קבוע או מחייב. (מחיר דמי משלוח של מוצר מסוים עשוי להיות גבוה/נמוך ממחיר דמי המשלוח של מוצר אחר זהה לו ). המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק בלבד, וכוללים מע”מ.
ייתכנו תוספות מחיר מעבר לקו הירוק.
מחירי המשלוחים לא כוללים תוספות מיוחדות .
תוספות עבור משלוח ייגבו על ידי חברות ההובלה בעת ההובלה ואינן קשורות לעסקה !
במקרים בהם לא ניתן לספק מוצר ליישוב מסוים או תידרש תוספת תשלום עבור רכב ממוגן/רכב מיוחד – האתר מתחייב להודיע ללקוח טרם ביצוע העסקה.
תוספת הובלה מחוץ לתחומי הקו הירוק לישובים שדורשים רכב ממוגן – 180 ₪ (למוצרי הקו הלבן , מקררים או כל מוצר שלא נשלח עם דואר שליחים של דואר ישראל ,בדואר שליחים או חברת משלוחים אחרת יתכן והמוצר יגיע לנקודת איסוף חבילות או דואר מרכזית בישובים מרוחקים או מעבר לקו הירוק)

אחריות הצרכן לכל פעולה שתעשה בחשבונו
במקרה בו מסר הצרכן הודעה לאתר על שימוש לרעה שנעשה בחשבונו, החל מרגע ההודעה כל פעולה שתעשה בחשבונו לא תחייבו.

Homelet חשמל שלום ו/או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.
בינהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו’…
בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי Homelet חשמל שלום – במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה.
כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים – במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).
אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין – לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו. אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש. ולא מתאריך ההזמנה המקורי.

שירות אספקה תוך יום עסקים עד חמישה ימי עסקים (בתוספת תשלום):
שירות אופציונאלי – בתוספת תשלום סכום החיוב משתנה ממוצר למוצר.
מהותו של השירות היא התייחסות מיידית להזמנתכם בעת קבלתה במסד הנתונים, והוצאתה למשלוח ביום בו הוזמנה ואושרה על ידי חברת האשראי (להזמנות שנתקבלו עד השעה 12:00).
יש לציין כי השירות מוגבל לאזורי חלוקה על פי רשימת ישובים המתעדכנת מעת לעת באתר דואר שליחים. אספקת המוצר תהיה תוך 1-5 ימי עסקים, בכפוף לתדירות הביקור וימי האספקה של חברת השליחויות.
Homelet חשמל שלום רשאים בכל עת להפסיק השירות, והוא ניתן עד גמר המלאי, ואינו מהווה חלק, משפטי או חוזי בעסקה.
אם ובמידה מסוימת מוצר אזל במלאי, לא יחויב הלקוח בדמי השירות, והמוצר יסופק במסגרת ימי העסקים שצוינו ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

הזמנה המונה מעל 5 פריטים ו/או כל הזמנה שתזוהה ע”י צוות האתר כהזמנה חריגה, תיבדק באופן פרטני ותסופק אך ורק לאחר אישור מנהל. עקב כך, יחולו עיקובים באספקת הזמנות חריגות ואלה לא יסופקו במסגרת מועדי האספקה אליהם אנו מתחייבים.

מבצעים
כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת.
במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי – Homelet האתר מתחייב מיידית להסיר המבצע.
צבעי המוצרים-לטלפונים אלחוטיים ומוצרי מטבח שונים לרבות מיקסרים ובלנדרים אין התחייבות לצבע המוצר המסופק,
Homelet עושה הכל לנסות לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור, במידה וצבע מסוים אזל יסופק צבע חלופי ממגוון הצבעים המוצעים למכירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שאפשר על סודיות המידע

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית ssl.

האתר עומד בתקני אבטחה pci Dss

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון ,החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמן ,אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ואו יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ופרסומות

בהזמנתך מאתר הומלט הנך מביע הסכמתך לכך ש-הומלט ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

החנות מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד,ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

הגבלת פרטיות:

החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות  התשמ”א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

חברת homelet (חשמל שלום ) תשמח לעמוד לשירותכם 03-5030054

 

 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בבית המשפט בתל אביב או גוש דן

*התמונות להמחשה בלבד * טל”ח

חייגו עכשיו
WAZE